Regulamin Szkoleń

Regulamin kursów i szkoleń

Polskiego Centrum Szkoleniowego, placówki niepublicznej kształcenia ustawicznego dla dorosłych.

§ 1.

1. Podstawę prawną organizowania i funkcjonowania kursu dokształcającego, zwanego dalej „kursem” lub szkolenia stanowi ustawa z Dz. U poz. 1632- uzyskanie kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem MEN Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu kursu / szkolenia oraz praw i obowiązków jego uczestników.

2. Zasady organizacji i prowadzenia kursów / szkoleń określi Dyrektor.

§ 2.

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kurs/szkolenie, w określonym terminie składa następujące dokumenty:

2. a) zgłoszenie drogą e-mail, pocztą.

b) dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł. Opłata wpisowa w razie rezygnacji z kursu jest bezzwrotna.

3. Uruchomienie kursu lub szkolenia uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników i powinno być ogłoszone przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Szkolenie może się odbyć również indywidualnie.

4. Przyjęcie na kurs następuje po weryfikacji złożonych dokumentów oraz zatwierdzeniu przez kierownika listy uczestników. Z uczestnikiem kursu podpisywana jest umowa o świadczenie usług edukacyjnych.

5. Przyjęcie na kurs/ szkolenie odbywa się na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 a – b.

6. Szkolenie może odbywać się w formie video- konferencji, korespondencyjnej, stacjonarnej, poprzez platformy edukacyjne.

7. Istnieje możliwość zmiany miejsca ( miejscowość, adres ) odbywania zajęć po uprzednim poinformowaniu uczestnika/ów szkolenia.

8. Umowa szkoleniowa zawarta z uczestnikiem szkolenia musi być podpisana czytelnie, wypełniona czytelnie z adnotacją o zrozumieniu treści umowy oraz zapoznanie się z regulaminem kursów i szkoleń.

§ 3.

1. Uczestnik ma prawo do:

a) bezpłatnego korzystania z literatury dostępnej w Ośrodku szkoleniowym,

b) korzystania z pracowni, urządzeń niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego,

c) konsultacji,

d) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących przebiegu kursu / szkolenia,

e) uzyskania potwierdzenia ukończenia kursu / szkolenia,

f) ochrony danych osobowych.

2. Uczestnik obowiązany jest:

a) uczestniczyć w zajęciach,

b) uzyskiwać zaliczenia z przedmiotów realizowanych w ramach kursu / szkolenia, zgodnie z ustalonymi terminami,

c) do terminowego wnoszenia opłat oraz zaliczenia kursów zawodowych,

d) znać i przestrzegać postanowienia regulaminu kursu / szkolenia,

e) przestrzegać przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na szkoleniu, oraz, o ile zostało to przewidziane w procesie dydaktycznym złożyć pracę końcową i egzamin końcowy formie testu.

§ 4.

1. Zajęcia dydaktyczne na kursach / szkoleniach odbywają się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez kierownika danej formy kształcenia i ogłoszonym na stronie internetowej www.pcsedu.eu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu oraz formy szkolenia (online/stacjonarne) z przyczyn niezależnych od organizatora.

2. Prowadzący na pierwszych zajęciach podaje uczestnikom kursów zasady zaliczania zajęć i zdawania egzaminów oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

3. Skala ocen zaliczeń, egzaminu końcowego na kursach przedstawia się następująco:

5,0 bardzo dobry,
4,5 dobry plus,
4,0 dobry,
3,5 dostateczny plus,
3,0 dostateczny,
2,0 niedostateczny (ewentualnie brak oceny) oznacza nieuzyskanie minimalnych efektów kształcenia – niezaliczenie zajęć.

4. Dopuszcza się możliwość zaliczenia szkolenia bez oceny.

§ 5.

1. Ośrodek szkoleniowy pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem kursu / szkolenia.

2. Wysokość i termin wnoszenia opłat za kursy / szkolenia ustala Dyrektor na podstawie wstępnej kalkulacji kosztów związanych z ich organizacją i prowadzeniem.
a) koszt egzaminu wewnętrznego wynosi 200 zł. Naturopata kwota 550 zł. – opłaty konieczne i niezbędne do ukończenia kursu oraz udziału w procesie walidacji i certyfikacji potwierdzającym nabycie kompetencji z zakresu wybranego szkolenia.
b) możliwa jest zmiana opłaty egzaminu wewnętrznego w trakcie trwania szkolenia. Kursanci zostają powiadomieni z co najmniej 2 tygodniowym terminem przed przystąpieniem do egzaminu. Wyjątek stanowi kurs masażu klasycznego z powodu jego trwania wynoszącego 6 dni.
c) osoby chcące przystąpić do egzaminu państwowego w zawodzie Naturopata są zobowiązani do dokonania opłaty egzaminu. Koszt egzaminu państwowego oraz jego termin ustala Izba Rzemieślnicza.

3. Odpisy dyplomów w wysokości 100 zł. Opłata za dyplomy dodatkowe w innym języku obcym wynosi 200 zł.

§ 6.

Skreślenie uczestnika z listy kursu następuje w przypadku:

1) złożenia rezygnacji,

2) nieuzyskania w terminie zaliczeń lub niezdania egzaminów,

3) nieusprawiedliwionej nieobecności w wymiarze określonym przez kierownika kursu,

4) niedokonania wymaganych opłat dot. kursu/szkolenia oraz ewentualnych opłat za egzamin wewnętrzny lub innych opłat wymaganych w zależności od szkolenia o którym słuchacz wcześniej był poinformowany – zgodnie z zapisem umowy. Ponowny wpis na listę Słuchaczy wynosi 500 zł. Skreślenie z listy słuchaczy nie zwalnia z obowiązku prawnego zapłaty za szkolenie w jego pełnej wysokości.

5) dokumenty ukończenia szkolenia są wydawane po dokonaniu całości opłat za szkolenie.

§ 7.

1. Wszystkie odpisy dokumentów są płatne w kwocie 50 zł.

2. Opłata za kurs / szkolenie wnoszona jest na konto Ośrodka szkoleniowego lub inne wskazane konto przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Opłata za kurs może być rozłożona na 2 raty po uzgodnieniu z Ośrodkiem szkoleniowym

3. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Ośrodka szkoleniowego.

4. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie szkolenia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 8.

1. Warunkiem ukończenia kursu/szkolenia jest spełnienie wymagań określonych w programie kształcenia.

2. Ukończenie kursu lub szkolenia potwierdzane jest odpowiednio certyfikatem.

§ 9.

1. RODO-Administrator(Medyk) ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 10.

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego. Wszelkie spory są rozwiązywane polubownie. Właściwym Sądem w przypadku ewentualnych roszczeń jest Sąd właściwy dla Ośrodka Szkoleniowego w miejscu jego siedziby.

Wróć na górę