Medyk Opiekun dziecięcy

Opiekun dziecięcy

Opiekun dziecięcy

SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM, WOLONTARIUSZA, DZIENNEGO OPIEKUNA

O szkoleniach

SZKOLENIE AKREDYTOWANE PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
decyzja nr 64/2012 oraz 40/2017

DLA OSÓB CHCĄCYCH UZYSKAĆ KWALIFIKACJE OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM, WOLONTARIUSZA ORAZ DZIENNEGO OPIEKUNA A NIE POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI

ZGODNIE Z ART. 16 UST. 1 USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Informujemy, że otrzymaliśmy akredytację wydaną przez Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej-decyzja nr 64/2012 oraz 40/2017 na realizację programu szkoleń, które zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Programy szkoleń zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, ukończenie proponowanych szkoleń i otrzymanie certyfikatu daje uprawnienia do pracy w żłobku, klubie dziecięcym lub jako opiekun dzienny.

Opis zadań i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy, jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym lub opiekun dzienny zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informacje na temat żłobków i klubów dziecięcych:

 • Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
 • Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.
 • W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
 • W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Szkolenia  odbywają się na bieżąco. Zadzwoń odnośnie terminów szkoleń. ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Dodatkowe informacje:

Osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz.679 i Nr 257, poz. 1723).

Informujemy, że po ukończeniu szkoleń uzyskujecie Państwo certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia, który bez spełnienia wymogów o kwalifikacjach zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie uprawnia do podjęcia pracy, jako opiekun, wolontariusz ani opiekun dzienny w żłobku lub klubie dziecięcym

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Kwalifikacje do tego by zostać opiekunem:

 • Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego.
 • Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
  1. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  2. Przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
  3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.(Rozdział 2, art. 16 ustawy)

WOLONTARIUSZ

Kwalifikacje niezbędne do bycia wolontariuszem w żłobku lub klubie dziecięcym

 • Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest odbyć 40-godzinne szkolenie.
 • W przypadku gdy wolontariusz posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16, przepisów ust. 2 nie stosuje się.(Rozdział 2, art.17 ustawy)

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

DZIENNY OPIEKUN

Kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia, jako dzienny opiekun. 

Dziennym opiekunem może być osoba, która:

  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
  5. posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem oraz odbyła:
 • 160-godzinne szkolenie albo
 • 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1.

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.(Rozdział 4, art. 39 ustawy)

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Zadania opiekuna dziennego. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat?
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.(Rozdział 4, art.37 ustawy)

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Donec rutrum congue leo eget malesuada.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.(Rozdział 4, art. 36 Ustawy)

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Donec rutrum congue leo eget malesuada.