Medyk Naturopata – Kurs zawodowy (stacjonarny)

Naturopata – Kurs zawodowy (stacjonarny)

Organizator tego szkolenia Polskie Centrum Szkoleniowe – niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego dla dorosłych 
Kod zawodu: 323009

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Naturopaty dające prawo wykonywania zawodu. Na podstawie ukończenia kursy może przystąpić do egzaminu Czeladnik lub Mistrz Naturopata. Absolwent po zdanym państwowym egzaminie otrzymuje stosowne dokumenty oraz europass.

Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy naturopata został sklasyfikowany pod numerem: 323009

Od dnia 1 października 2020r. tytuł Czeladnik/Mistrz Naturopata jest wpisywany po zdanym egzaminie w Izbie Rzemieślniczej do CEIDG za pośrednictwem ministerstwa.

Kurs naturopata — zawodowy!

Do obowiązków naturopaty należy m.in.:

 • udzielanie porad dotyczących higieny życia,
 • zdrowego odżywiania,
 • aktywności fizycznej oraz poprawy jakości życia pacjentów i promowanie zdrowego stylu życia,
 • nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty,
 • określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki, oka,
 • układanie indywidualnego programu terapii,
 • udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia,
 • stosowanie wybranej metody terapii,
 • prowadzenie dokumentacji zabiegów,
 • przeprowadzania konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnej,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej oraz m.in.: kierowanie placówką terapii naturalnych, kształcenia osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne oraz prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii oraz ich publikacja.

Po ukończeniu kursu absolwent może: podjąć zatrudnienie w drogerii i sklepie zielarsko-medycznym oraz sprzedawać produkty zielarskie, certyfikować produkty zielarskie w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości, prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i praktyki z zakresu naturopatii w ramach terapii niekonwencjonalnych, uczestniczyć w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych itp. oraz określać dawkowanie sporządzonych preparatów ich działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  certyfikat  który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.(rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Czas trwania oraz opłaty.

Czas trwania kursu wynosi 360 godzin w tym 80 godzin praktyk.
Szkolenie podzielone jest na 3 moduły tworząc jednolita całość metodologiczną.

Koszt szkolenia  wynosi 9500 zł (med. chińska + psychosomatyka). 

Opłata za egzamin wewnętrzny  wynosi 550 zł.-koszt walidacji obowiązkowy w nabyciu kwalifikacji zawodowej.
Po ukończeniu całości szkolenia i uzyskaniu  wcześniej z egzaminu wewnętrznego oceny pozytywnej, zaliczeniu praktyk. można   przystąpić do egzaminu państwowego. Koszt egzaminu państwowego ustala IR. Jednakże ukończenie szkolenia w naszej placówce daje zawód naturopaty jako kwalifikację wg wykazu zawodów MRPiPS

Prosimy o zapoznanie się z ramami programowymi szkolenia, które precyzyjnie określają zakres kursu

Zakres programowy 360-godzinnego szkolenia stacjonarnego w kierunku NATUROPATA
MODUŁ I Metodologia Czas trwania: 320 godzin

Działanie

Zastosowanie  Przeciwwskazania

 • Medycyna naturalna wczoraj i dziś. Podstawy anatomii i fizjologii.
 • Terapia wstęp metodami naturalnymi: badanie irydologiczne, terapia biorezonansem, terapia wodorem, adaptogeny, mikrobiota, podstawy medycyny chińskiej w teorii i praktyce, totalna biologia, masaż wg Ojca Klimuszki, zagadnienia związane z egzaminem Czeladnik/Mistrz Naturopata, elementy terapii manualnej, terapia bańkami, elementy psychosomatyki, wprowadzenie do zioło lecznictwa.
 • Wodolecznictwo: dobór zabiegów, wskazania i przeciwwskazania, zasady hydroterapii
 • Ziołolecznictwo – właściwości i działanie ziół, mieszanki ziołowe
 • Dietetyka Podstawy zdrowego odżywiania się.
 • Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica, nietolerancje pokarmowe, autoagresja, zaburzenia gospodarki węglowodanowej.
 • Glikacja. Cholesterol. Zaburzenia Metylacji. Odkwaszanie. Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych.
 • Wstęp do elektropunktura. Informodiagnostyka, informoterapia  j/w
 • Oczyszczanie organizmu
 • Elementy patofizjonomiki. Mikroelementologia. Suplementacja. Hirudoterapia, mikroskopowe badanie żywej kropli krwi

Egzamin wewnętrzny obowiązkowy sprawdzający polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo

Mistrz Naturopatii

Farmaceuta

Dietetyk

Lekarz

wykładowcy

w zakładce o Nas – Kadra

MODUŁ II Pierwsza pomoc przedmedyczna Czas trwania: 30 godzin

 

Praktyka dot.PPP. Elementy i podstawy pierwszej pomocy

Główne zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady postępowania w urazach ,oparzenia, uszkodzenia urazowe układu kostno-stawowego, ciała obce w oku, uchu, gardle, krtani, tchawicy, ranie, ułożenie poszkodowanego, transport, wyposażenie apteczek, organizacja pomocy w miejscu zdarzenia, wzywanie pogotowia ratunkowego

Egzamin z PPP

Mgr pielęgniarstwa

Bernadeta Ciszewska

MODUŁ III Praktyki

Egzamin wewnętrzny obowiązkowy

Czas trwania: 150 godzin
2 godziny
PRZYGOTOWANIE do egzaminu państwowego w zawodzie NATUROPATA dla osób z innego ośrodka szkoleniowego wraz z uzupełnieniem różnic programowych koszt 2000 zł
Obowiązkiem uczestników chcących przystąpić do egzaminu państwowego czeladnik/mistrz naturopata jest udział w  zajęciach przygotowujących do egzaminu.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) naturopaci zostali wymienieni w grupie średniego personelu do spraw zdrowia obejmującej praktykujących niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii.

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.