Medyk Informacje prawne

Informacje prawne

Miejsce wykonywania: 

Radlin, ul. Rogozina 20a 

Rybnik, ul. Jankowicka 23/25

NIP 6423199236,   

RIS 2.24/00066

Wpis do niepublicznej placówki nr E 4430.3.2020

Nr konta   13 1050 1344 1000 0092 3670 9920    ING o /Rybnik

 Przelewy międzynarodowe:

 IBAN    PL    13 1050 1344 1000 0092 3670
 dane do przelewu : MEDYK

Regulamin kursów i szkoleń  w  MEDYK Śląskie Centrum Edukacji i Usług  

§ 1. 

 

1.     Podstawę prawną organizowania i funkcjonowania kursu dokształcającego, zwanego dalej „kursem” lub szkolenia stanowi ustawa z  Dz. U poz. 1632- uzyskanie kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem MEN Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu kursu / szkolenia oraz praw  i obowiązków jego uczestników.  

2.     Zasady organizacji i prowadzenia kursów / szkoleń określi Dyrektor

§ 2.  

 

1.     Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kurs/szkolenie, w określonym terminie składa następujące dokumenty: 

2.      a)    zgłoszenie drogą e- mail, Pocztą

   b)    dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 300 zł. Opłata wpisowa w razie rezygnacji z kursu jest bezzwrotna.   

3.     Uruchomienie kursu  lub szkolenia uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników i powinno być ogłoszone przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. 

4.     Przyjęcie na kurs następuje po weryfikacji złożonych dokumentów oraz zatwierdzeniu przez kierownika listy uczestników. Z uczestnikiem kursu podpisywana jest umowa o świadczenie usług edukacyjnych. 

5.     Przyjęcie na kurs/ szkolenie odbywa się na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 a – b. 

6.     Szkolenie może odbywać się w formie video- konferencji, korespondencyjnej, stacjonarnej

§ 3. 

 

1.     Uczestnik ma prawo do: 

a)     bezpłatnego korzystania literatury dostępnej w Ośrodku szkoleniowym

b)     korzystania z pracowni, urządzeń niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego, 

c)     konsultacji, 

d)     zgłaszania uwag i postulatów dotyczących przebiegu kursu / szkolenia, 

e)     uzyskania potwierdzenia ukończenia kursu / szkolenia, 

f)      ochrony danych osobowych. 

2.     Uczestnik obowiązany jest: 

a)     uczestniczyć w zajęciach, 

b)     uzyskiwać zaliczenia z przedmiotów realizowanych w ramach kursu / szkolenia, zgodnie z ustalonymi terminami, 

c)     do terminowego wnoszenia opłat, 

d)     znać i przestrzegać postanowienia regulaminu kursu / szkolenia, 

e)     przestrzegać przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na szkoleniu, oraz, o ile zostało to przewidziane w procesie dydaktycznym złożyć pracę końcową i egzamin końcowy  formie testu 

§ 4. 

 

1.     Zajęcia dydaktyczne na kursach / szkoleniach odbywają się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez kierownika danej formy kształcenia i ogłoszonym na stronie internetowej www.edukacja-medyk.pl

2.     Prowadzący na pierwszych zajęciach podaje uczestnikom kursów zasady zaliczania zajęć i zdawania egzaminów oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach. 

3.     Skala ocen zaliczeń, egzaminu końcowego na kursach przedstawia się następująco: 

5,0     bardzo dobry,  

4,5     dobry plus,  

4,0     dobry,  

3,5     dostateczny plus, 
3,0     dostateczny,  

2,0   niedostateczny (ewentualnie brak oceny) oznacza nieuzyskanie minimalnych efektów kształcenia – niezaliczenie zajęć. 

4.     Dopuszcza się możliwość zaliczenia szkolenia bez oceny. 

 

         § 5. 

 

1.     Ośrodek szkoleniowy pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem kursu / szkolenia. 

2.     Wysokość i termin wnoszenia opłat za kursy / szkolenia ustala Dyrektor  na podstawie wstępnej kalkulacji kosztów związanych z ich organizacją i prowadzeniem.
a) koszt egzaminu wewnętrznego wynosi 250 zł.  Naturopata kwota 750 zł.
b) możliwa jest zmiana opłaty egzaminu wewnętrznego w trakcie trwania szkolenia. Kursanci zostają powiadomieni z co najmniej 2 tygodniowym terminem przed przystąpieniem do egzaminu. Wyjatek stanowi kurs masażu klasycznego z powodu jego trwania wynoszącego 6 dni.
c)  osoby chcące przystapić do egzaminu państwowego w zawodzie Naturopata są zobowiązani do dokonania opłaty tytułem przygotowania do egzaminu państwowego w kwocie podanej przez Osrodek szkoleniowy.  Otrzymują stosowny dokument. Koszt egzaminu państwowego oraz jego termin ustala Izba Rzemieślnicza w Katowicach.

§ 6. 

 

Skreślenie uczestnika z listy kursu następuje w przypadku: 

1)     złożenia rezygnacji, 

2)     nieuzyskania w terminie zaliczeń lub niezdania egzaminów, 

3)     nieusprawiedliwionej nieobecności w wymiarze określonym przez kierownika kursu,  

4)     niedokonania wymaganych opłat dot. kursu/szkolenia oraz ewentualnych opłat  za egzamin wewnętrzny lub innch opłat wymaganych w zależności od szkolenia o którym słuchacz wcześniej był poinformowany 

§ 7. 

 

1.     Wszystkie odpisy dokumentów są płatne w kwocie 50 zł.

2.     Opłata za kurs / szkolenie  wnoszona jest na konto  Ośrodka szkoleniowego lub inne wskazane konto  przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Opłata za kurs może być rozłożona na 2 raty po uzgodnieniu z Ośrodkiem szkoleniowym

3.     O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Ośrodka szkoleniowego. 

4.     W przypadku złożenia rezygnacji w terminie szkolenia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.  

§ 8. 

 

1.     Warunkiem ukończenia kursu/szkolenia jest spełnienie wymagań określonych w programie kształcenia. 

2.     Ukończenie kursu lub szkolenia potwierdzane jest odpowiednio certyfikatem 

§ 9.

1. RODO-Administrator(Medyk) ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

                                      § 10.                                    

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego. Wszelkie spory są rozwiązywane polubownie. Właściwym Sądem w przypadku ewentualnych roszczeń jest Sąd właściwy dla Ośrodka Szkoleniowego w miejscu jego siedziby.