Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280h

Opiekun dzienny
Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 h

OPIEKUN W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM: akredytacja Ministeratwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 4 luty 2011r.

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – 280 godzin

Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia:

1 .psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki:

 • adaptacja jako rezultat rozwoju (proces wspomagania adaptacji, teoria więzi, rola opiekuna i rodzica)
 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, (rozwój psychospołeczny E. Eriksona, rozwój psychiczny jako proces wypełniania zadań życiowych -koncepcja zadań rozwojowych Havighursta)
 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, (rola środowiska oraz predyspozycji genetycznych, czynniki wsparcia i zagrożeń, krytyczne etapy rozwojowe)
 • osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki; (nabywanie kompetencji psychospołecznych i zdolności ruchowo- zmysłowych)

2. rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa:

 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, (pomoc w ich prawidłowym osiąganiu osób dorosłych w otoczeniu dziecka)
 • aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3, (przegląd uwarunkowań, rozwój dziecka jako ciąg zmian)
 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, (zaburzenia integracji sensomotorycznej, dyspraksja, prawidłowy I nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, rozwój mowy, sygnały ostrzegawcze w rozwoju dziecka w sferze umysłowej, emocjonalno-społecznej i ruchowej)
 • mechanizmy rozwoju dziecka; (wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z najnowszą wiedzą neuropedaogiczną)

3. stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, (nabycie umiejętności obserwacji dziecka w jego swobodnej aktywności oraz wspieranie w jego indywidualnym rozwoju)
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,(czas, przestrzeń, pomoce do wspierania dziecięcego rozwoju)
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne, (wspomaganie rozwoju poszczególnych sfer dziecka poprzez ukierunkowaną zabawę, metodyka pracy z dziećmi w formie zindywidualizowanej oraz grupowej z wykorzystaniem proponowanych zabaw)
 • wprowadzanie dziecka w kulturę, (przegląd literatury dziecięcej, rozwój dziecięcy wg Lwa Wygotskiego )
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka; (zapoznanie się z rolą i zadaniami poszczególnych instytucji wspierających dziecko i rodzinę, zakres działania instytucji i organizacji pomocy społecznej)

4. kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin):

 • odpowiedzialność prawna opiekuna, – (zapoznanie się z przepisami prawa)
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, (w tym trening interpersonalny i warsztaty komunikacyjne)
 • emisja głosu; ( świadome operowanie głosem, poznanie technik relaksacyjno-oddechowych)

5. praktyki zawodowe w żłobku

 

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym  280h – 1590 zł
DECYZJA MRPiPS nowa (kontynuacja z 2012r.) Decyzja MRPiPS dot szkoleń wg “ustawy żłobkowej”

 

decyzja_ministra

 

Akredytacja kursów Zobacz więcej…

Wróć na górę